Podmínky ochrany osobních údajů


I.Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Tereza Tomešková IČ 08437351 se sídlem Na Piavě 2242, Turnov 51101, zapsaná v Živnostenském rejstříku města Turnov (dále jen: „správce“).

2. • Kontaktní údaje správce jsou:

• správce: Tereza Tomešková

• adresa: Na Piavě 2242, Turnov 51101

• e-mail: info@mikeedesign.cz

• telefon: 730628613


3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.   

  
II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

● jméno a příjmení

● e-mailová adresa

● poštovní adresa

● telefonní číslo


2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

3. Dále od vás vyžadujeme osobní údaje pro účely vedení zákaznického účtu. Tyto údaje nám poskytujete na základě vašeho souhlasu a zahrnují zejména:

                               ● jméno a příjmení

                               ● e-mailová adresa 

                               ● poštovní adresa

                               ● telefonní číslo

                               ● historie objednávek


III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

● splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 


2. Účelem zpracování osobních údajů je

● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

● Vedení vašeho zákaznického účtu. Registrace je dobrovolná. Po založení zákaznického účtu není nutné údaje znovu zadávat. Kromě toho si můžete kdykoli zobrazit údaje, které byly pro váš zákaznický účet uložené. Údaje můžete také opravit nebo svůj zákaznický účet odstranit. Pokud si chcete založit zákaznický účet, musíte kromě údajů požadovaných v okamžiku objednávky zadat také své vlastní heslo. To se bude spolu s vaší e-mailovou adresou používat pro přístup k vašemu zákaznickému účtu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. V případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky jako neregistrovaný zákazník. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat v administraci Vašeho účtu.

● plnění právních povinností vůči státu,

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 
IV.Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje 

● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 


V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro účely a způsobem, které správce stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

Mezi zpracovatele, které správce využívá, patří:

● podílející se na dodání zbožío Česká pošta, s.p., sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 471 14 983 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565

● zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,o Shoptet s.r.o. se sídlem Dvořeckého 628/8, Praha 6 - Břevnov, PSČ 169 00, Společnost zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze, v odd. C vložka 154209


2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.  

VI.Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte: 

● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

● právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 

● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

● právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.


VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII.Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.